Založ si blog

Prenasledovaný komunistami a zavraždený nacistami – Emilián Kovč

Otec Sergeja Kovča, titulárneho kanonika, ktorý pôsobil vo farnosti Ihľany v Prešovskej archieparchií, blažený Emilián Kovč (Омелян Ковч) sa narodil dňa 20. augusta 1884 v obci Kosmač (Космач) na Ukrajine, kde bol jeho otec Hrihorij (Григоріj Ковч, 1861-1919) gréckokatolíckym farárom. Matka Emiliána bola Mária Jackevič – Volfeld (Марія Яскевич-Волфельд), ktorá žila v rokoch 1891 až 1939. Gymnaziálne štúdiá Emilián úspešne ukončil v Ľvove. Keďže bol veľmi nadaný, jeho otec sa postaral o to, že mohol odísť na teologické štúdiá do Ríma, kde študoval v rokoch 1905 až 1911, tieto filozofické a teologické štúdiá absolvoval v Ukrajinskom Kolégiu Sv. Sergeja a Bakcha v Ríme, ktorí boli mučeníkmi počas prenasledovania za čias Rímskej ríše a Univerzite Urbaniana. V roku 1910 sa oženil s dcérou bukovinského kňaza Máriou Annou Dobrjanskou, s ktorou mali šesť detí: Lidu, Annu, Irinu, Myrona, Sergeja a Romana. Myron a Sergej sa tiež stali kňazmi. Emilián Kovč bol literárne činný, do určitého času pôsobil tiež ako vojenský kaplán. Zažil „červený“ teror tzv. sovietskej moci, keď sa postavil na obranu poľských rodín pri deportáciách. Zažil i „hnedý“ teror, ktorému podľahol.

Snažil som sa voľne preložiť modlitbu ku blaženému Emiliánovi Kovčovi, ktorú východná cirkev, pozná pod označením akatist, kedy sa pri nej nesedí a často má básnickú podobu. Text neprešiel žiadnou liturgickou ani gramatickou kontrolou, ale dokonale v básni opisuje jeho posolstvo.

 

Akatist blaženému mučeníkovi Emiliánovi Kovčovi

(Zvyčajný začiatok)

1. KONDÁK
Štedrý dobrodinec a blažený mučeník tábora smrti * aby si ľudí učil modlitbe na ich ceste životom, * dával si ich pod ochranu tých, ktorí sa o telo nestarali – beztelesných mocností * spolu s ni-mi aj my ti teraz spievame: ** Raduj sa, mučeník Emilián, žiariace svetlo na ceste životom.

Ľud: Raduj sa, mučeník Emilián, žiariace svetlo na ceste životom.

1. IKOS
Narodil si sa do rodiny, v ktorej už otec bol povolaný do služby Pánovmu prestolu, * kde ťa vychovávali ako milované a skromné dieťa, * naplnený duchovným životom a podporou svojho otca, ktorý ti dal príkladnú a vernú lásku ku Kristovi Spasiteľovi, * teraz prosíme o milosrdenstvo pre našu zem, ** ktorá Boha velebí slovami:

Raduj sa, odpoveď na otázku čo je to radosť;
Raduj sa, lebo ty si naša nádej v smutných dňoch;
Raduj sa, učiteľ Božích právd;
Raduj sa, zvestovateľ Kristovej lásky;

Raduj sa, lebo Jeho láska je nekonečné šťastie;
Raduj sa, lebo nás učíš duchovne rásť ako svoje deti;
Raduj sa, náuka ktorá životom hovorí o Bohu;
Raduj sa, pozorovateľ svetla Ježišovho najjasnejšieho srdca;

Raduj sa, nepremožiteľný meč;
Raduj sa, ozdoba múdrosti;
Raduj sa, pretože si príkladným nasledovníkom Lásky;
Raduj sa, pretože tvoj život je naplnený svätosťou;

Raduj sa, mučeník Emilián, žiariace svetlo na ceste životom.

2. KONDÁK
Viedol si svoje deti v pokore a poslušnosti k Božej múdrosti. * Nás blažený, tých ktorí kráčajú s Kristom upriam na cestu dobra, pravdy a spravodlivosti, * aby sme zbožne a statočne dokončili svoj život na zemi a dosiahli najvyšší cieľ, ** radostným spevom: Aleluja!

Ľud: Aleluja, Aleluja, Aleluja.

2. IKOS
Vykupiteľovým dobrým príkladom privádzal si stratené ovce naspäť k Bohu, * učil si ich tešiť sa v zármutku, keď si sa s nimi modlil za blízkych. * Prosíme ťa, blažený za nás vzdialených a sla-bých, * aby sme pamätali na jeho poslanie na zemi ** a s pokorou plnili vôľu Pána úpenlivo volajúc:

Raduj sa, pokorný učeník Kristov;
Raduj sa, víťaz nad tmou;
Raduj sa, osvietený Svätým Duchom;
Raduj sa, lekár sŕdc v bojoch so svetom;

Raduj sa, trúba vyzývajúca k pokániu;
Raduj sa, duchovná múdrosť, ktorá premáha pyšný svet;
Raduj sa, krupobitie milostí a kryštál šťastia;
Raduj sa, bojovník v boji s našimi slabosťami;

Raduj sa, ty svetlo víťazstva spravodlivosti;
Raduj sa, lebo peklo ti rozkázať nemohlo;
Raduj sa, ty ktorí nám radosť svojho srdca dávaš;
Raduj sa, lebo kde si bol, chránil si druhých ako ich anjel;

Raduj sa, mučeník Emilián, žiariace svetlo na ceste životom.

3. KONDÁK
V pote tváre živený si pracoval na šírení kresťanskej náuky, * a to bol tvoj veľký boj proti zlému podvodníkovi duší. * Ochranca, trpezlivý a trpiaci, ťa sprevádzal na tvojej púti, * Vďaka nemu si vyblednuté duše naučil ** svojim príkladom spievať Bohu radost-né: Aleluja!

Ľud: Aleluja, Aleluja, Aleluja.

3. IKOS
Starostlivosť o kultúru a duchovný život farnosti osvietený Svätým Duchom, * vyplnený pokojom a láskou. * Tvoje zapálené srdce nech nám pomáha chváliť Pána ** a volať mu na slávu:

Raduj sa, ty, ktorý napĺňaš naše srdce láskou a mierou;
Raduj sa, pretože jeseňou života slabé duše sprevádzaš;
Raduj sa, dávajúci chlieb každému kto ťa prosí;
Raduj sa, ty slovo múdrosti;

Raduj sa, ty pochvala kňazstva;
Raduj sa, Cirkev Kristova a jeho nevesta;
Raduj sa, vysloboditeľ od hriešneho otroctva;
Raduj sa, osvietený Svätým Duchom;

Raduj sa, kazateľ Božieho Slova;
Raduj sa, svetlo čo napĺňa naše srdce;
Raduj sa, pretože ty si Chrám živého Boha na zemi;
Raduj sa, pripravený pomocník nášho obrátenia;

Raduj sa, mučeník Emilián, žiariace svetlo na ceste životom.

4. KONDÁK
Učiť zverené stádo si chcel preto ťa Božia milosť uschopnila stať sa kazateľom. * Nezastaviteľná inšpirácia ktorá bola od Pána a bola na jeho oslavu, bola pre nás darom zhora. ** Dnes ospevuje-me tvoj život slovami: Aleluja!

Ľud: Aleluja, Aleluja, Aleluja.

4. IKOS
Dôstojné je hovoriť o Pánovi a Bohorodičke, * to je tá radosť ktorá sa dotýka ľudských sŕdc a premieňa bolesť a smútok na slzy šťastia. * S ľútosťou za naše hriechy sa na teba obraciame o pomoc zhora a dar pravej Múdrosti, ** pokoru a kajúce slzy dávame Bohu z vďačnosti:

Raduj sa, osvietená múdrosť Božia;
Raduj sa, lebo veriaceho Kristus učí múdrosti;
Raduj sa, pokračovateľ na ceste apoštolov;
Raduj sa, že nás tvoja modlitba privádza k Bohu;

Raduj sa, lebo ty neodmietneš srdce plné smútku a žiaľu;
Raduj sa, duchovná kolíska chudobných;
Raduj sa, únik z pokušenia a protivenstiev;
Raduj sa, pretože ty máš súcit nekonečný;

Raduj sa, krupobitie a Cesta ku spáse;
Raduj sa, ty ktorý počúvaš všetkých, ktorí sa uchýlili k tebe;
Raduj sa, triumf Božej slávy;
Raduj sa, učiteľ ako milovať Pána;

Raduj sa, mučeník Emilián, žiariace svetlo na ceste životom.

5. KONDÁK
Prenasledovaný pre Božie Slovo, znášal si týranie a trápenie, * pokračoval si však v kňazskom duchovnom pastierstve, * Daj nám Svätého Ducha odvahy, ** aby sme sa nebáli v utrpení pre Krista spievať Bohu: Aleluja!

Ľud: Aleluja, Aleluja, Aleluja.

5. IKOS
Naďalej sa usilovať o svoj život, aby nás nepriateľ nemohol chytiť, * aby sme sa nedali zaslepiť ústami vládcu večnej tmy. * Na-še blúdenie má veľkú túžbu priviesť blúdiacu dušu k Nebeskému Otcovi, s prosbou o záchranu ti voláme:

Raduj sa, pretože to tma neodolala sile tvojej múdrosti;
Raduj sa, lebo si zničil márne myšlienky;
Raduj sa, nás učíš pravú vieru v Krista;
Raduj sa, dokonca lebo ani peklo väzenia ťa nezastavilo;

Raduj sa, verné svetlo Božej žiary;
Raduj sa, Pánova milosť triumfovať v ľudskom srdci;
Raduj sa, búrka spravodlivosti;
Raduj sa, obranca katolíckej Cirkvi;

Raduj sa, záštita Ukrajinského kraja;
Raduj sa, príklad hrdinskej trpezlivosti;
Raduj sa, kniha, ktorá učí kresťanský život;
Raduj sa, ktorý nás učíš k pokániu;

Raduj sa, mučeník Emilián, žiariace svetlo na ceste životom.

6. KONDÁK
Prostredníctvom rady Dobrého Pastiera, * svojich verných si viedol po ich ceste svätosti, ** z vďačnosti a radosti voláme k Pá-novi: Aleluja!

Ľud: Aleluja, Aleluja, Aleluja.

6. IKOS
Tvoje želanie bolo zjednotiť vyvolený ľud, miluješ pravdu a veríš v pravdu. * máme myšlienky na svoje činoch a to nás z vďaky núti spievať:

Raduj sa, dobrý vodca Kristovho stáda;
Raduj sa, asketická božia vedu;
Raduj sa, pastor blúdiacich;
Raduj sa, lebo zármutky obraciaš k radostiam;

Raduj sa, pretože ste nás vychovával k pravde;
Raduj sa, plný lásky k Bohu;
Raduj sa, správna cesta k nebu;
Raduj sa, modlitba uložená v nevyčerpateľnej nádobe;

Raduj sa, lebo si rozptýlil mraky nevery;
Raduj sa, lebo si slnko – Krista v trápeniach dával;
Raduj sa, kazateľ trpiaci aj pre ľudí inej viery;
Raduj sa, Kristove slová vychádzajúce z úst volajúceho;

Raduj sa, mučeník Emilián, žiariace svetlo na ceste životom.

7. KONDÁK
Zasvätil si svoj život Bohu, smrť si zakúsil v tábore smrti. * Poslednou cestou väznených tu na zemi, bolo tvoje slovo o Pravde. * Ľudí si naučil dôverovať Božiemu riadeniu * a to robilo ich srdcia šťastnými, * bol si zdrojom lásky v úprimnej modlitbe k Všemohúcemu. Spájame sa v modlitbe slovami: Aleluja!

Ľud: Aleluja, Aleluja, Aleluja.

7. IKOS
Trpel si prenasledovanie, zatýkanie, väzenie a ponižovanie pre Kristovo Slovo, * ktoré ťa uschopnilo nebáť sa smrti. * S vierou si pokračoval v hlásaní Božieho evanjelia, * aj teraz nás učíš Božie pravdy, * ktoré si tak neúnavne a bez strachu cez tŕnistú cestu k Bohu s radosťou a plačom spieval:

Raduj sa, učiteľ nosenia kríža s radosťou;
Raduj sa, odvážny kazateľ Krista;
Raduj sa, v súžení úprimný poradca;
Raduj sa, trpezlivý učiteľ;

Raduj sa, nájdená múdrosť a pokora;
Raduj sa, pomocník na ceste pokušení;
Raduj sa, lebo ty si vedel vytrvalosť odovzdávať;
Raduj sa, sláva blúdiacich;

Raduj sa, vodca ku Pravde;
Raduj sa, krupobitie Kristových milostí;
Raduj sa, svätá viera osvietená;
Raduj sa, nadaná múdrosť Božia;

Raduj sa, mučeník Emilián, žiariace svetlo na ceste životom.

8. KONDÁK
Bol si v zajatí, no neprestal si vo svojej práci tým, * že si písal svoje knihy * a nechával si ich lietať rovnako ako lastovičky, * pre tých ktorí očakávali jar svojej viery. * My vieme a veríme v ozajstnú pravdu, ** ktorá nás učí volať k Bohu: Aleluja!

Ľud: Aleluja, Aleluja, Aleluja.

8. IKOS
Povolanie Božieho služobníka si zachovával * a tak si svoju pastoračnú múdrosť a obetu dal za vzor ostatným kňazom. * Dožič aby ťa aj dnes vedeli kňazi napodobovať ** a spolu s tebou zvolávať Božiu pomoc a ochranu slovami:

Raduj sa, posvätná nádoba Božej milosti;
Raduj sa, horlivá modlitba k Bohu;
Raduj sa, neoblomná sila poraziť mestá zlého;
Raduj sa, ty vojak pred ktorým ustúpilo peklo;

Raduj sa, lebo si bol rodičom aj otrokom;
Raduj sa, starostlivý pastier;
Raduj sa, sláva povolaní k svätosti;
Raduj sa, nebojácny vyznávač kresťanskej viery;

Raduj sa, strážca našich padaní;
Raduj sa, mladých učiteľ;
Raduj sa, sila k obrane spravodlivosti;
Raduj sa, podpora pre znevýhodnených;

Raduj sa, mučeník Emilián, žiariace svetlo na ceste životom.

9. KONDÁK
Trpel si vo väzení a koncentračnom tábore. * Sila zlého chcela umlčať meno Ježiša Krista. * Ale jeho láska sa už dávno skvela v tvojom srdci, * preto si sa stal pre zlého mocným nepriateľom. * Modlil si sa o svätú vieru pre veriacich a cez svoje mučeníctvo si získal korunu u Boha * a vstúpil si do večnej lásky, ** kde ťa chvá-lia všetci svätí spevom: Aleluja!

Ľud: Aleluja, Aleluja, Aleluja.

9. IKOS
Vyvýš slávny Emilián duše verné Pánovi. * Pre množstvo viery si dobyl zlo a teraz nám ukazuješ, * že modlitba spravodlivého za-chráni mnohé, ** tebe, ktorý si unikol z pasce diabla, spievame:

Raduj sa, rýchli pomocník v trápeniach a urážkach;
Raduj sa, lebo si prešiel cez tmavé steny väzenia;
Raduj sa, oslava mučeníkov;
Raduj sa, ruka v Božom riadení odovzdaná;

Raduj sa, ty kto osvecuješ duše stratené;
Raduj sa, naša vytrvalosť a odovzdanosť;
Raduj sa, lebo Božia milosť na tebe spočinula ako dážď;
Raduj sa, lebo ako rosou Ti bola modlitba;

Raduj sa, obranca prenasledovaní pre spravodlivosť;
Raduj sa, milosrdný otec opustených a sirôt;
Raduj sa, trpezlivý v smútku a trápeniach;
Raduj sa, ponáhľajúci sa na pomoc;

Raduj sa, mučeník Emilián, žiariace svetlo na ceste životom.

10. KONDÁK
Potom, čo si prešiel ohňom utrpenia a nešetrenia väzňov, * vrahovia ťa varovali, no ty si pre Krista ochotne prijal kríž. ** Po-môž aj nám trpezlivo niesť naše kríže a volať: Aleluja!

Ľud: Aleluja, Aleluja, Aleluja.

10. IKOS
Bezpečnosť a ochrana ale aj mučeník Emilián, * väznenie a utrpenie sú vzájomne prepojené ako tŕnie na ružiach, * nech sme pripravení byť zakorenený v našom konaní v Kristovi a v trápení ** a tak mu volať bez strachu:

Raduj sa, dobré vedenie v milosrdenstvo;
Raduj sa, lebo si volal kajúcich hriešnikov;
Raduj sa, pretože si bol Kristom korunovaný;
Raduj sa, oslobodil veriacich zo sietí temnoty;

Raduj sa, mojej cesty opora;
Raduj sa, pretože ťa Božia prozreteľnosť viedla;
Raduj sa, pomocník anjelov;
Raduj sa, pravda, ktorá sa nedala prehltnúť;

Raduj sa, a priveď nás k večnej radosti;
Raduj sa, ochranca pred zlými myšlienkami;
Raduj sa, lebo si spoznal cestu ku večnosti;
Raduj sa, lebo si prijal korunu s tŕním aj utrpením;

Raduj sa, mučeník Emilián, žiariace svetlo na ceste životom.

11. KONDÁK
Dokonca väzenskej doby * si bol utláčaný a modlil si sa v ti-chosti a v príklade statočného znášania strastí. * Bol si príkladom tých čo hľadali u Pána záchranu ** a s plačom mu spievali: Aleluja!

Ľud: Aleluja, Aleluja, Aleluja.

11. IKOS
Pomáhajme väzneným pre spravodlivosť, tak ako ty Emilián. * Obetoval si svoj život a v kremačnej peci sa tvoj život na zemi skončil a vrátil naspäť k Bohu ako ľubovonné kadilo. ** V zástupe s mučeníkmi nás učíš milovať Boha vyznaním:

Raduj sa, mučeník hodný Krista;
Raduj sa, kazateľ pravdy;
Raduj sa, spovedník najťažších prípadov;
Raduj sa, potešenie na smrť odsúdených;

Raduj sa, lebo si zlo Láskou porazil;
Raduj sa, posila v našich sklamaniach;
Raduj sa, zahanbenie zlého nepriateľa;
Raduj sa, ty pieseň anjelov;

Raduj sa, ty radosť nájdená v smútku;
Raduj sa, mučeník pre Božie slovo;
Raduj sa, skala spásy;
Raduj sa, pozdvihnutie očí k nebesiam;

Raduj sa, mučeník Emilián, žiariace svetlo na ceste životom.

12. KONDÁK
Potom, čo bola požehnaná mučenícka koruna na tvoju hlavu, * Odišiel si v zástupe anjelov do nebeských výšin sa znova starať o každého, * kto ešte nespoznal Božiu lásku a inšpirovaný starým svetom ** aj v nebi radostne spievaš: Aleluja!

Ľud: Aleluja, Aleluja, Aleluja.

12. IKOS
Byť s Bohom a byť svätým, * to je cieľom nejedného ľudského života. * Pomáhaj ľuďom v núdzi, * ktorí chvália svojím utrpením tvoje meno ** a vo svojom mučeníctve vzývajú Bohu na slávu a spievajú:

Raduj sa, úsvit zbožnosti;
Raduj sa, kvitnúca záhrada radosti;
Raduj sa, naše úprimné ctiteľa boha;
Raduj sa, osvietený Duchom Svätým;

Raduj sa, ochrana v boji proti zlému;
Raduj sa, príklad manželskej lásky;
Raduj sa, požehnaná Božia milosť;
Raduj sa, učiteľ hodný Kristovej náuky;

Raduj sa, nasledovník kresťanstva;
Raduj sa, neúnavný darca milostí;
Raduj sa, lebo sa lebo v tvojom srdci bola pokora;
Raduj sa, služobník Pánovho prestola;

Raduj sa, mučeník Emilián, žiariace svetlo na ceste životom.

13. KONDÁK

Ó, blažený Emilián, * stal si sa zástancom tých * ktorých sa nik nezastával – zranených a prenasledovaných pre spravodlivosť, * ktorý Ťa dnes o pomoc prosia * Príjmy i dnes tieto modlitby, chráň nás pred zlom, aby sme mohli spolu so svojim Anjelom Ochran-com a boli hodní spievať: Aleluja!

Ľud: Aleluja, Aleluja, Aleluja.

Tento kondák spievame 3 krát.
Po ňom nasleduje prvý ikos a prvý kondák

MODLITBA NA PRÍHOVOR BLAŽENÉHO EMILIÁNA KOVČA

Kňaz: Mučeník Emilián, velebíme ťa ako pomocníka v našich trápeniach. Obetujeme Ti tieto modlitby aby bolo Božie meno oslávené spolu s tvojím životom a mučeníctvom. Nauč nás vernej modlitbe a láske ku Kristovi, lebo sme slabý a potrebujeme tvoju pomoc a starostlivosť. Pán nech vypočuje naše modlitby, aby nás tvoja pomoc chránila od hriechu, aby sme tak ako ty s múdrosťou a pokorou vedeli prijať korunu mučeníctva. Objím nás ako milujúci otec svoje deti, vychovávaj nás aby sme boli príkladnými služobníkmi Božej dokonalosti a hrdinského sebaobetovania. Ako deti ťa prosíme o pomoc, posilni našu vieru milovať Boha celým svojím srdcom a oslavovať jeho ľúbezné a veľkolepé meno, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

(Prepustenie)

Každý desiaty človek v okrese Kežmarok je nezamestnaný

05.02.2024

Začiatok roka je vždy spojený s bilancovaním toho starého a výzvami na ten nový. Okres Kežmarok patrí medzi okresy s najvyšším počtom nezamestnanosti. Celkový počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie v okrese Kežmarok je k 1. januáru 5 761 osôb, z toho disponibilných je 4 852 osôb. Občanov z marginalizovaných skupín je 4 008. Podľa štatistických údajov k 30. [...]

Zažite kúzlo Londýna: Nezabudnuteľný výlet do britskej metropoly

27.01.2024

Londýn. Plánovane neplánovaný výlet, ktorý bol ešte deň pred odletom otáznikom. Už druhý rok po sebe som 17. januára chcel byť niekde ďaleko. Tak ako posledný rok, som však opäť ochorel a ešte pred polnocou bol v horúčke a rozmýšľal, či ísť do toho. Nakoniec to do rána nejako zázrakom prešlo a mohol som ísť do Londýna. Prvý pohľad na Londýn [...]

Na najbližšiu túru si nezabudnite Tatranské sedmové karty

27.01.2024

Kežmarčanka Katarína Cermanová vytvorila Tatranské sedmové karty. Sú to klasické sedmové karty kompletne prekreslené do tatranského motívu. Namiesto kartových postáv sú osobnosti z Tatier, z toho tri sú priamo napojení na Kežmarok. Na sedmových kartách nájdete Alfréda Grosza, Beatu Lasky aj Ladislava Kulangu. Z neďalekého Lendaku je tam aj ženská nosička Mária [...]

skúška, kapela, Story, mReportér

Známy hit od Elánu v podaní liptovských sympaťákov. Takto znel na skúške od kapely Story

05.03.2024 05:00

Zábery priamo zo skúšky zachytil mReportér Marián Hrnčiar.

Allen Weisselberg

Bývalý finančný riaditeľ Trump Organization sa priznal ku krivej výpovedi. Dostal päť mesiacov väzenia

04.03.2024 22:47

Allen Weisselberg sa priznal ku krivej výpovedi v občianskoprávnom procese, v ktorom je za podvod obžalovaný exprezident Donald Trump.

Izrael / Tunel / Hamas /

Hamas nevie, koľko rukojemníkov v Gaze je ešte nažive

04.03.2024 22:35

Otázka rukojemníkov je stredobodom rokovaní o prímerí v Pásme Gazy, ktoré prebiehajú v Káhire.

Vladimir Putin

Únik nahrávky z Nemecka je podľa Bieleho domu pokus Ruska rozdeliť západných spojencov Kyjeva

04.03.2024 22:07

Prokremeľská RT zverejnila nahrávku, o ktorej tvrdí, že na nej predstavitelia nemeckej armády diskutujú o vojenských úderoch na Moskvou anektovaný ukrajinský Krym.

ONDREJ MIŠKOVIČ

Blog človeka, ktorý sa rozhodol, že niekde zavesí svoje články, ktorých sa za 20 rokov štúdia nazbieralo viac ako dosť. Nemusíte so všetkým súhlasiť, ale ak by to čo i len jedného oslovilo, tak budem rád. Ako raz povedal starý múdry Aslan: "Kto je raz kráľom Narnie, ostáva ním naveky." Možno niekto práve cez tento nehodný blog spozná svoju hodnotu. #207635

Štatistiky blogu

Počet článkov: 222
Celková čítanosť: 311388x
Priemerná čítanosť článkov: 1403x

Autor blogu