Založ si blog

Podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi

Vieme, čo znamená mať zranenú dušu nespravodlivosťou, ktorej sa nám dostalo. Vo vzťahoch nás však ťažia aj vlastné previnenia, keď sme my zranili iných. Aká je miera odpúšťania a kde nájdeme k nemu silu? Obraciame svoju pozornosť na Ježiša. Chceme žiť jeho Božie slovo o odpúšťaní. Nahliadnime preto do evanjelia svätého Matúša, ktorý hovorí o miere a o dôvodoch odpúšťania.
Podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi nachádzame iba v evanjeliu svätého Matúša a nachádza sa medzi dvomi vyjadreniami Ježiša o odpustení. Prvé vyjadrenie sa vzťahuje na mieru odpúšťania (Porov. Mt 18, 22.) a druhé vyjadruje výstrahu pred neodpustením (Porov. Mt 18, 35.). V samotnom podobenstve môžeme rozlíšiť tri časti:

● Prvú časť (Porov. Mt 18, 23 – 27.), keď spoznávame kráľa, ktorý kontroluje svoj majetok a má pred sebou sluhu, ktorý má nesmierny dlh. – Ježiš svoju odpoveď vysvetľuje podobenstvom. Hovorí o kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Vyúčtovanie kráľa alebo pána so svojimi sluhami sa v evanjeliách niekoľko razy opakuje. Podobnú situáciu nachádzame opísanú aj v podobenstve o talentoch (Porov. Mt 25, 19.), či v podobenstve o nečestnom správcovi (Porov. Lk 16, 6.). Vždy, keď Pán Ježiš hovorí príklad o vyúčtovaní, ide o vyúčtovanie konečné. Je dopredu známe, že príde, dotýka sa každého, každý je vyzvaný, aby zodpovedal za svoje skutky. Pri vyúčtovaní kráľa v našom podobenstve sa dozvedáme o dlžníkovi, ktorý mal veľmi veľký dlh desiatich tisícov talentov. V texte podobenstva nenachádzame spresnený materiál, z ktorého by boli tieto talenty. Talent bol totiž mierkou váhy, mal okolo 40 kilogramov. Ak by išlo o zlato, dostali by sme sa k dlhu štyristotisíc kilogramov zlata, ak zoberieme 42 eur za gram, tak ide o sumu viac ako 16, 5 miliardy eur. Aj jeden talent predstavoval veľkú sumu peňazí, lebo bol hodnotený ako suma, ktorá sa dala zarobiť za 6 až 10 tisíc pracovných dní. A tak je zrejmé, že desať tisíc talentov predstavovalo astronomickú sumu; dlh, ktorý sluha nemohol v žiadnom prípade nikdy splatiť. Kráľ nariadil dlžného sluhu predať. Aj keď niektoré biblické texty pripúšťajú, že synovia mohli byť predaní ako otroci, aby sa vyrovnali dlhy otcov (Porov. 2 Kr 4,1; Porov. Iz 50,1), v časoch Pána Ježiša toto nebolo prípustné. Podľa židovského zákona žena nemohla byť predaná zo žiadneho dôvodu. Keď vychádzame z toho, že získaná suma z predaja rodiny sluhu do otroctva nemohla splatiť veľký dlh, potom tento predaj nebol trestom. Staroveké zákony ohľadom dlhov boli veľmi kruté: veriteľ, ktorému nebol splatený dlh, mohol použiť na splatenie nielen dlžníka, ale aj jeho rodinných príslušníkov a predať ich ako otrokov. Kráľ v podobenstve postupoval najprv podľa starovekého zákona a usiloval sa niečo získať naspäť. Predsa však nastáva nová situácia, keď Ježiš opisuje kráľa, že sa zľutoval. Je to vyjadrenie pohnutia srdca a tým sa zobrazuje Božie milosrdenstvo. Ako je matka zviazaná so svojím dieťaťom, ktoré priviedla na svet, aj Boh je zviazaný s každým človekom a každého miluje viac ako jeho matka (Porov. Sir 4,10). „Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba.“ (Porov. Iz 49, 15). V Novom zákone sa vyjadrenie o zľutovaní používa vždy len v súvislosti s postojom zľutovania zo strany Ježiša, aby sa vyjadril Boží postoj voči tým, ktorí trpia. Je to teda jedna z výrazných vlastností Ježiša, postoj zľutovania a môžeme si všimnúť, ako Ježiš prejavuje vnútorné hnutie súcitu navonok. Môžeme nájsť časti, kde sa hovorí, že Ježiš sa zľutoval nad zástupmi ľudí, lebo boli “roztratené a ako bez pastiera”, keď posiela apoštolov, poveruje ich nielen, aby hlásali evanjelium, ale aby aj uzdravovali a vyháňali diablov a rovnako ho vedie zľutovanie, keď rozmnožil chleby a ryby pre hladný zástup. Keď sa Ježiš zľutúva nad jednotlivcom, zvyčajne nasleduje zázrak uzdravenia (Porov. Mt 20, 34 a Porov. Mk 1, 41) alebo dokonca vzkriesenia (Porov. Lk 7,13). Ježiš bol pozorný voči bolesti, utrpeniu, opustenosti jednotlivca i zástupu, tých, s ktorými sa stretá a konkrétne sa o nich stará. V podobenstve pohnutie kráľovho srdca vedie k láskavému skutku, kráľ odpustil dlh sluhovi. Prejavil sa veľkodušný a milosrdný (Porov. Ž 7, 11; 85, 15; 102,8; 144,8) a uskutočnil podľa Svätého písma úplné odpustenie dlhov (Porov. Lv 25, 8 – 22), ku ktorému sa malo v Starom zákone pristúpiť vždy v jubilejných rokoch. Je to prejav milosti, nezaslúžený, pre sluhu v každom smere nedostupný jeho silami. Kráľ má súcit so sluhom, vracia mu dôstojnosť a prijíma ho znova do svojho spoločenstva. Je to kráľovské gesto, mocné a vznešené. Na sluhovu prosbu o trpezlivosť, kráľ odpovedá tým, že mu odpustil dlh, ale vlastne akoby mu požičal tie veľké peniaze, aby mu ten dlh virtuálne zaplatil, lebo následne od sluhu už nič iné nevyžaduje

● Druhú časť (Porov. Mt 18, 28 – 30.) vytvára stretnutie sluhu z prvej časti, ktorý stretáva svojho spolusluhu, ktorý mu dlží pomerne veľkú sumu. – Nasleduje druhá časť podobenstva. Omilostený sluha stretol spolusluhu. Vo Svätom písme Starého zákona, keď sa píše o odpustení dlhov z príležitosti Jubilejného roka, píše sa o odpustení úplnom a vzájomnom. Sluha stretol svojho kolegu, ktorý mu bol dlžný sto denárov. Išlo o sumu, ktorá predstavovala hodnotu, ktorá sa dala zarobiť za sto pracovných dní, išlo síce o nie malú sumu, ale smiešnu v porovnaní s tým, čo bolo jemu odpustené. Následne sa dozvedáme, že dlžník padol k nohám svojmu veriteľovi a prosil ho. Táto situácia sa podobá na predošlú, keď prvý sluha prosil kráľa o trpezlivosť, rozdiel je však v tom, že tu nasleduje odmietnutie prosby a odovzdanie dlžníka do väzenia, kým nezaplatí svoj dlh. Oproti kráľovej trpezlivosti stojí zloba sluhu, ktorý sa nenaučil byť pokorný a milosrdný z toho, čo sám zakúsil. Dlžoba je charakterizovaná ako dlh “sto denárov”. V porovnaní so sumou desať tisíc talentov bola suma sto denárov smiešna, išlo o dennú mzdu za sto pracovných dní, čo mohlo byť v podstate pri troche trpezlivosti iste splatené. Spôsob, ako sa sluha správa voči svojmu dlžníkovi, je vo veľkom kontraste so správaní sa kráľa voči nemu. Dostávame sa k tretej časti podobenstva, ktorá opisuje reakciu ostatných, ktorí sa dozvedeli, čo sa stalo. Ostatní sluhovia sa zarmútili. Boli nešťastní a rozrušení. Na jednej strane obdivovali svojho kráľa, boli mu vďační za jeho milosrdenstvo, videli v tom príklad pre svoj život. Na druhej strane boli sklamaní za správania svojho kolegu.

● Tretia časť (Porov. Mt 18, 31 – 35.) opisuje, ako ostatní sluhovia boli „veľmi zarmútení“ a oznámili kráľovi, čo sa stalo a kráľ následne zadosťučiní spravodlivosti, ktorá je zároveň aj Božím milosrdenstvom, ktoré nikoho neopúšťa, ani toho najzatvrdlivejšieho hriešnika. – Do deja znova vstupuje kráľ. Zavolal si nemilosrdného človeka k sebe a oslovil ho: Zlý sluha. Kráľ bol presvedčený, že jeho postoje milosrdenstva budú nasledovať aj jeho sluhovia. Keď sa tak nestalo, otvorene vyslovuje posudok o sluhovi, ktorý tak nekonal a označil ho za zlého a pokračoval: (Porov. Mt 18, 33) „nemal si aj ty odpustiť?” Medzi kráľom a jeho sluhami musí byť súzvuk, sluhovia musia byť milosrdní ako je milosrdný ich kráľ. Boh je jediným skutočným vzorom pre človeka, lebo človek bol stvorený na Boží obraz a podobu. Človek má povinnosť nasledovať príklad svojho Boha. V závere nasleduje dôležité stanovisko z úst Ježiša: „Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.“ Ak sú ľudia k sebe nemilosrdní, nebeský Otec je tiež takto prinútený potrestať zlých sluhov, ktorí sa mu nesnažia podobať. V evanjeliu nachádzame takto zahrnuté vysvetlenie, že ľudské odpustenie je v konečnom dôsledku odpoveďou na Božie odpustenie. (Porov. Sir 28 ,2 – 7). Ježiš prišiel a priniesol odpustenie v sile Božieho Svätého Ducha (Porov. Lk 1,18-19, Iz 61,1-2), učí nás tomu aj cez modlitbu, ktorú nám zanechal a tam nás naučil opakovať veľmi zaväzujúce slová: „odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame našim vinníkom“ (Porov. Mt 6,12). Tu nachádzame aj pohyb opačným smerom, teda ak my odpustíme, len tak môžeme prosiť o odpustenie pre nás samých. Pán Ježiš žiada, aby sme odpustili „zo srdca“. Ide o to, aby sme napodobňovali Božie srdce, čiže srdce úprimné, bezhraničné v láske, ktoré miluje, nehľadí na vlastný záujem. Schopnosť odpúšťať presahuje duchovné sily človeka. Milosrdné Božie pôsobenie v nás aktivuje schopnosť prosiť o odpustenie. Do Božieho kráľovstva vstupujú tí, ktorým bolo odpustené, lebo oni odpúšťali.

Každý desiaty človek v okrese Kežmarok je nezamestnaný

05.02.2024

Začiatok roka je vždy spojený s bilancovaním toho starého a výzvami na ten nový. Okres Kežmarok patrí medzi okresy s najvyšším počtom nezamestnanosti. Celkový počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie v okrese Kežmarok je k 1. januáru 5 761 osôb, z toho disponibilných je 4 852 osôb. Občanov z marginalizovaných skupín je 4 008. Podľa štatistických údajov k 30. [...]

Zažite kúzlo Londýna: Nezabudnuteľný výlet do britskej metropoly

27.01.2024

Londýn. Plánovane neplánovaný výlet, ktorý bol ešte deň pred odletom otáznikom. Už druhý rok po sebe som 17. januára chcel byť niekde ďaleko. Tak ako posledný rok, som však opäť ochorel a ešte pred polnocou bol v horúčke a rozmýšľal, či ísť do toho. Nakoniec to do rána nejako zázrakom prešlo a mohol som ísť do Londýna. Prvý pohľad na Londýn [...]

Na najbližšiu túru si nezabudnite Tatranské sedmové karty

27.01.2024

Kežmarčanka Katarína Cermanová vytvorila Tatranské sedmové karty. Sú to klasické sedmové karty kompletne prekreslené do tatranského motívu. Namiesto kartových postáv sú osobnosti z Tatier, z toho tri sú priamo napojení na Kežmarok. Na sedmových kartách nájdete Alfréda Grosza, Beatu Lasky aj Ladislava Kulangu. Z neďalekého Lendaku je tam aj ženská nosička Mária [...]

Allen Weisselberg

Bývalý finančný riaditeľ Trump Organization sa priznal ku krivej výpovedi. Dostal päť mesiacov väzenia

04.03.2024 22:47

Allen Weisselberg sa priznal ku krivej výpovedi v občianskoprávnom procese, v ktorom je za podvod obžalovaný exprezident Donald Trump.

Izrael / Tunel / Hamas /

Hamas nevie, koľko rukojemníkov v Gaze je ešte nažive

04.03.2024 22:35

Otázka rukojemníkov je stredobodom rokovaní o prímerí v Pásme Gazy, ktoré prebiehajú v Káhire.

Vladimir Putin

Únik nahrávky z Nemecka je podľa Bieleho domu pokus Ruska rozdeliť západných spojencov Kyjeva

04.03.2024 22:07

Prokremeľská RT zverejnila nahrávku, o ktorej tvrdí, že na nej predstavitelia nemeckej armády diskutujú o vojenských úderoch na Moskvou anektovaný ukrajinský Krym.

Télam

Argentínsky prezident Milei nechal zavrieť štátnu tlačovú agentúru Télam. Tvrdí, že je "hlasnou trúbou perónizmu"

04.03.2024 21:15

Podľa zamestnancov je uzavretie agentúry jedným z najhorších útokov na slobodu slova za posledných 40 rokov, teda od pádu vojenskej junty.

ONDREJ MIŠKOVIČ

Blog človeka, ktorý sa rozhodol, že niekde zavesí svoje články, ktorých sa za 20 rokov štúdia nazbieralo viac ako dosť. Nemusíte so všetkým súhlasiť, ale ak by to čo i len jedného oslovilo, tak budem rád. Ako raz povedal starý múdry Aslan: "Kto je raz kráľom Narnie, ostáva ním naveky." Možno niekto práve cez tento nehodný blog spozná svoju hodnotu. #207635

Štatistiky blogu

Počet článkov: 222
Celková čítanosť: 311339x
Priemerná čítanosť článkov: 1402x

Autor blogu